Các tuyến metro có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế – văn hóa tại nhiều đất nước phát triển

Các tuyến metro có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế – văn hóa tại nhiều đất nước phát triển

Các tuyến metro có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế – văn hóa tại nhiều đất nước phát triển